Podmínky připojení

Podmínky připojení k wifi internetuPokud se rozhodnete pro využívání našeho bezdrátového připojení k internetu, nebudete muset jako jinde podepisovat smlouvy se závazky na několik let a platit po celou dobu stanovenou cenu. S námi budete mít volnost ve svém rozhodování a po celou dobu využívání naší služby budete moci kdykoliv beztrestně změnit rychlost připojení na vyšší, ale i nižší. 

Poskytování služby je možno kdykoliv ukončit bez výpovědních lhůt ke konci aktuálního kalendářního měsíce. Informaci o zamýšleném ukončení služby je třeba oznámit nejpozději 5 pracovních dnů před koncem kalendářního měsíce, ve kterém chcete službu ukončit. Službu je možné i dočasně přerušit, např. v případě delší dovolené apod.

Každý zákazník od nás obdrží tzv. konfigurační list, který slouží formálně i jako platná smlouva na poskytování služby. Na tomto dokumentu budou i níže uvedené podmínky provozu připojení a souhlas s nimi nám potvrdíte svým podpisem.

Zákazník se svým podpisem zavazuje uhradit stanovenou cenu služby dodavateli v domluvené formě a to nejpozději do data splatnosti faktury. Faktury jsou vystavovány, v prvním týdnu měsíce, kterého se platba týká a se splatností 10 dní. Poskytování služby lze kdykoliv ukončit (nebo přerušit), avšak vždy nejdříve ke konci aktuálního kalendářního měsíce. Informaci o zamýšleném ukončení (nebo přerušení) služby musí zákazník sdělit dodavateli nejpozději 5 pracovních dnů před koncem kalendářního měsíce, ve kterém chce službu ukončit (nebo přerušit). Znovu zapojení přerušené služby je za poplatek 100 Kč. Pokud by byl zákazník v prodlení s úhradou faktury, dodavatel zašle zákazníkovi upomínku na kontaktní email. Kdyby na upomínku zákazník nereagoval, pak může být služba ze strany dodavatele přerušena. Za znovuzapojení služby v takovém případě může být nad rámec dluhu dodavatelem účtován poplatek 500 Kč. K tomu může být ze strany dodavatele účtována smluvní pokuta 0.05% za každý den prodlení. Zákazník se zavazuje dodržovat základní zásady etiky používání internetu, tj. zejména nerozesílání nevyžádané pošty, řetězových dopisů a poplašných zpráv, vědomé rozesílání virů apod., dále pak že nebude svým jednáním narušovat technické zajištění bezdrátové sítě dodavatele. V případě opakovaného porušení těchto zásad ze strany zákazníka, může dodavatel službu zákazníkovi zablokovat bez náhrady na vrácení peněz.

Dodavatel se zavazuje poskytovat svým klientům objednanou službu wifi připojení v kvalitě a rychlosti odpovídající zvolenému tarifu uvedenému v konfiguračním listě a dle platného ceníku. Rychlostní tarif bude dodavatelem automaticky upraven dle platného ceníku v případě jeho aktualizace. Vzhledem k povaze sítě internet nemůže dodavatel garantovat specifické parametry přístupu ke všem objektům v síti internet. Poskytování internetových služeb třetími stranami, přístup k webovým stránkám apod. je závislý na spojení obou koncových bodů (počítač uživatele – server provozovatele) napříč sítí a je tedy mimo kontrolu dodavatele. Dodavatel nemůže odpovídat za obsah informací přenášených v rámci služby wifi připojení, ani za případné porušení práv třetích osob informacemi přenášenými v rámci služby. Služba wifi připojení je dostupná 24h denně po celý rok. Kvalita poskytované služby je pod stálým dohledem dodavatele, přesto z důvodu provozu wifi sítě v bezlicenčním pásmu, nelze bohužel vyloučit možné snížení kvality. Dodavatel však vždy učiní takové kroky, které povedou k zachování maximální možné kvality služby pro zákazníka. V souvislosti s udržením kvality poskytované služby, nelze po čase vyloučit i nutnost změny vybavení pro příjem na straně klienta. V rámci údržby a rozvoje wifi sítě nebo při opravě, může dojít k dočasnému omezení služby. Dodavatel v maximální možné míře upozorní zákazníka na plánovaná i neplánovaná omezení na svých webových stránkách a plánovanou údržbu bude provádět v době nejmenšího vytížení sítě a po nejkratší možnou dobu.

Stahování (download) – rychlost datového toku z internetu směrem k Vám. 

Vkládání (upload) – rychlost datového toku od Vás směrem na internet.

Minimální rychlost – se rozumí nejnižší rychlost stahování (download) nebo vkládání (upload) dat, kterou se poskytovatel služby přístupu k internetu smluvně zavázal koncovému uživateli poskytnout. Hodnota minimální rychlosti odpovídá alespoň 30 % hodnoty rychlosti inzerované. V případě, že rychlost poskytnuté služby klesne pod tuto hodnotu, znamená takový stav „výpadek služby, 

Běžně dostupná rychlost – je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jejíž hodnotu může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat v době, kdy danou službu používá. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá alespoň 60 % hodnoty rychlosti inzerované a je dostupná v 95 % času během jednoho kalendářního dne. 

Maximální rychlost – nejvyšší možná rychlost stahování a vkládání, kterou příslušný poskytovatel služby přístupu k internetu uvedl ve smlouvě koncovému uživateli pro poskytování dané služby. Maximální rychlost musí být stanovena realisticky s ohledem na použitou technologii a její přenosové možnosti a s ohledem na konkrétní podmínky nasazení, které jsou pro rychlosti stahování a vkládání limitující. Maximální rychlost musí být na dané přípojce či v daném místě připojení reálně dosažitelná s možností variací způsobené prokazatelně pouze fyzikálními vlastnostmi daného koncového bodu. Maximální rychlost nesmí být menší než hodnota inzerované rychlosti. 

Inzerovaná rychlost – je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jakou poskytovatel služby přístupu k internetu uvádí ve své obchodní komunikaci, včetně reklamy a marketingu, v souvislosti s propagací nabídek služby přístupu k internetu, a jakou označuje službu přístupu k internetu při uzavírání smluvního vztahu s koncovým uživatelem. Hodnota inzerované rychlosti není větší než maximální rychlost. 

Mbps (megabits per second) – jednotka rychlosti přenosu dat

Vliv velkých odchylek a výpadků služby na výkon práv spotřebitelů a ostatních uživatelů: 

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat, se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut. 

Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat, se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut. Měření rychlosti je prováděno na transportní vrstvě. V případě, že rychlost poskytnuté služby klesne pod hodnotu 30% inzerované rychlosti, znamená takový stav „výpadek služby“

 V případě velké trvalé nebo velké pravidelně se opakující odchylky skutečného výkonu služby přístupu k internetu, pokud jde o rychlost nebo jiné sjednané parametry kvality služby, nebo v případě výpadku služby, je zákazník oprávněn uplatnit reklamaci. Tu je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 měsíců, a to písemně na adresu Ivan Krejcárek, Švehlova 288, Praha 10 , telefonicky na čísle 608149858 nebo elektronicky na adrese ikr@centrum.cz. Nahlášení uvedených závad je považováno za uplatnění reklamace kvality služeb. Pokud službu bylo možno využít jen částečně nebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně poskytovatele sníží poskytovatel přiměřeně cenu služby, nebo po dohodě s účastníkem zajistí poskytnutí služby náhradním způsobem, je-li to technicky možné. 

To je vše, žádné další skryté podmínky nebo skryté náklady zde nenajdete, protože nejsou. Víme, že v dnešní době je těžké tomu uvěřit, pak ale nezbývá než to s námi zkusit. Rozloučit se s námi můžete kdykoliv, budeme však rádi pokud budete s naším připojením spokojeni co nejdéle.

 

platnost od 1.1.2021

 

Přesunout se na začátek