Zpracování osobních údajů GDPR

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) uděluje zákazník poskytovateli (správci) oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat jeho identifikační, adresní a další údaje uvedené v konfiguračním listě služby. Správce se zavazuje nepředávat údaje o zákazníkovi třetí straně s výjimkou povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů České republiky. Poskytování služby se řídí platnými právními předpisy související se službou tj. zákonem č. 127/2005 Sb. (Zákon o elektronických komunikacích) a zákonem č. 90/2012 Sb. (Zákon o obchodních korporacích). Poskytovatel je oprávněn poskytovat službu dle všeobecného oprávnění Českého telekomunikačního úřadu – Všeobecné oprávnění ČTÚ.

Správce zpracovává následující osobní údaje zákazníků k účelům, pro které mu byly zákazníkem předány:
•    identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, ič, dič, podpis)
•    adresní údaje (fakturační adresa nebo adresa trvalého pobytu, adresa umístění přípojky, telefonní číslo, e-mailová adresa)
•    další údaje (údaje o poskytované službě, provozní a lokalizační údaje – IP adresa, adresa místa připojení, doba a obsah připojení)

a to pro účely:
•    plnění smluvního vztahu (informační a účetní systém)
•    plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy
•    pro účely komunikace se zákazníkem

Správce uchovává osobní údaje zákazníků pouze po dobu, která je nezbytně nutná k účelu jejich zpracování. Správce uchovává osobní údaje zejména po dobu nezbytně nutnou k zajištění splnění všech práv a závazků vyplývajících z uzavřených smluv a po dobu nezbytně nutnou ke splnění všech povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Přesunout se na začátek